DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ STEIGIMAS

STEIGIMO PROCEDŪRA:

1. Bendrijos steigimo iniciatoriai parengia jos įstatų projektą.
2. Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas. Apie šaukiamąjį steigiamąjį susirinkimą steigimo iniciatorius ne vėliau kaip prieš dvi savaites viešai praneša visiems namo patalpų savininkams ir raštu – savivaldybės administracijos direktoriui ir už namo priežiūrą atsakingai įmonei (UAB „Jonavos paslaugos). Steigiamajame susirinkime priimamas sprendimas įsteigti bendriją, patvirtinami įstatai, išrenkami bendrijos valdymo ir kontrolės organai, sprendžiami kiti su bendrijos steigimu bei valdymu susiję klausimai.
3. Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą dėl bendrijos pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą.
4. Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre (VĮ Registrų centre: Kauno filiale, adresu Ožeškienės g. 12, Kaunas, tel (8~37) 409196, (8~37) 409544, Jonavos skyriuje, adresu Žeimių g. 13, Jonava, tel. 51363.

BENDRIJOS REGISTRAVIMAS:

Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti daugiabučių namų savininkų bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad daugiabučių namų savininkų bendriją registruoti galima.
VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
1. Įstatai
2. Steigiamojo susirinkimo dokumentai
3. Steigėjų sąrašas ir dokumentai apie juos
4. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą
5. Atitinkamos formos JAR (smulkesnė informacija internete, adresu www.kada.lt )

SAVIVALDYBĖS PARAMA:

2004 m. liepos 8 d. rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 158 nusprendė iš specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo skirti lėšas besikuriančių daugiabučių namų savininkų bendrijų registracijai ir dokumentų įforminimui (iki 400 Lt). Sprendimą dėl lėšų skyrimo priima fondo taryba.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRIJŲ STEIGIMĄ :

1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2000, Nr.56-1639) (atversti)
2. Daugiabučių namo savininkų bendrijos pavyzdiniai įstatai (Žin., 2001, Nr.98-3500) (atversti)
3. Daugiabučio namo ……savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo forma (Žin., 2001, Nr. 98-3500) (atversti)

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMAS:

Valstybė skatina daugiabučių namų bendrijų kūrimąsi. 2005 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr.1213 patvirtino daugiabučių namų modernizavimo programą. Programos tikslas - didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant patalpų šildymo išlaidas, padėti daugiabučių namų savininkams ir mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) modernizuoti daugiabučius namus, kuriuose jie gyvena. Programoje dalyvauja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai įsteigę ir įstatymų nustatyta tvarka įregistravę Bendriją ar sudarę Jungtinės veiklos sutartį. Prie valstybės remiamų daugiabučių namų modernizavimo priemonių priskiriama:

- daugiabučių namų šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas,
- langų ir lauko durų hermetizavimas ar keitimas,
- stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas juos papildomai apšiltinant, įskaitant naujų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą),
- balkonų (lodžų) įstiklinimas,
- fasadinių sienų apšiltinimas ir sienų konstrukcijos sustiprinimas, stambiaplokščių namų sienų ir siūlių hermetizavimas,
- rūsio perdangos apšiltinimas,
- liftų kapitalinis remontas ar keitimas,
- bendrojo naudojimo elektros instaliacijos keitimas ar pertvarkymas.

Paramos dydis priklausys nuo Investicijų projekto energetinio efektyvumo. Programos įgyvendinimas finansuojamas Daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, bankų, valstybės ir kitomis lėšomis:
1. Daugiabučių namų savininkų nuosavos lėšos (ne mažiau kaip 10 procentų investicijų sumos), panaudojamos apmokėti pradinį įnašą ;
2. Valstybės biudžeto lėšos:
2.1. Apmokama dalis, iki 30 procentų investicijų sumos, priklausomai nuo projekto energetinio efektyvumo (investicijų projektams, kurių sąlyginio energetinio efektyvumo rodiklių suma yra ne mažesnė kaip 10 ir mažesnė kaip 15 apmokama 15 procentų investicijų sumos, o kurių energetinio efektyvumo rodiklių suma yra ne mažesnė kaip 15 , apmokama 30 proc. Investicijų sumos);
2.2. Apmokant išlaidos, tenkančias mažas pajamas gaunantiems asmenims (LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas, 2003-07-01, Nr. IX-1675):
2.2.1. pradinį įnašą, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. nuo investicijų sumos;
2.2.2. kredito draudimo įmoką;
2.2.3. kredito ir už jį mokamų palūkanų dalį, kuri apskaičiuojama pagal LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 8 straipsnio 2 dalį;
2.3. likusią investicijų sumą bus galima pasiskolinti bankuose ar kitose kredito įstaigose.
2.4. Kitos lėšos.
Valstybės parama teikiama:
1. Daugiabučiams namams, kurie pastatyti iki 1993 m;
2. Pirmenybė teikiama seniau pastatytiems ir blogesnės fizinės būklės namams;
3. Valstybės parama teikiama investiciniams projektams, kurių energetinio efektyvumo rodiklis – 10 ir daugiau procentų.
Valstybės paramos apribojimai:
1. Valstybės parama, apmokant dalį investicijų negali būti didesnė kaip 50 Lt į 1 m2 daugiabučio namo naudingojo ploto;
2. Į plotą neįskaitomas komercinių patalpų naudingas plotas;
3. Neįskaitomas vienam savininkui priklausančių gyvenamųjų patalpų (butų) naudingas plotas, viršijantis 100 m2;
4. Į valstybės paramos normatyvą įskaitoma visuose etapuose suteikta valstybės parama (jeigu daugiabučio namo modernizavimas vykdomas etapais, pagal atskirus Investicijų projektus);
5. Į valstybės paramos normatyvą įskaitoma valstybės parama, suteikta pagal LR Vyriausybės 1998 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1408 „Dėl finansinės paramos teikimo, įgyvendinant Energijos taupymo/būsto demonstracinį projektą“.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMĄ:

1. LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo (Žin., 1992, Nr.14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554) 13 ir 14 str. (atversti)
2. LR Vyriausybės 2005-06-21 nutarimas Nr. 686 „Dėl LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr.78-2839).  (atversti)
3. LR Finansų ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-08-12 įsakymas Nr. 1K-237/D1-394 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.102-3792).  (atversti)
4. Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniai reikalavimai, patvirtinti Būsto agentūros direktoriaus 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.17 (suderinta LR Aplinkos ministerijos 2005-09-01 raštu Nr. (13-6)-DB-6606).

Paruošė: Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Violeta Labutinienė